HAŠKE BILJEŽNICE - ORIJENTIR ZA ISTRAŽIVANJA GRAĐE MKSJ

Haške sveske

SENSE-Centar za tranzicijsku pravdu objavljuje PDF ediciju naslovljenu Haške bilježnice, u kojoj kroz kronološki poredane izvještaje o pojedinačnim sudskim predmetima nudi mogućnost preglednog i konciznog uvida u cijeli pravni proces  - od predraspravne faze, preko izvođenja dokaza do presuda.

SENSE je tokom gotovo 20 godina izvještavanja s Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) stvorio opsežnu arhivu izvještaja sa svih suđenja, te sada, objavom ove PDF publikacije, nastoji sistematizirati te izvještaje po pojedinačnim predmetma.

U takvom sažetom i kronološki poredanom obliku izvještaji SENSE-a služe kao putokaz zainteresiranim korisnicima za snalaženje u arhivama i za daljnja istraživanja pravne i činjenične građe koju je prikupio MKSJ o sukobima na području bivše Jugoslavije 1990-tih.

Svaka bilježnica sadrži zbirku izvještaja o pojedinom suđenju u formi u kojoj su napisani dok je postupak bio u toku. U tim se izvještajima citiraju izjave žrtava i svjedoka, insajdera, forenzičkih i drugih vještaka i ukazuje se na dokumente uvedene u dokazni material.

Edicija započinje objavom dvaju bilježnica - sa suđenja generalu Zdravku Tolimiru pomoćnika komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske za bezbjednost i obavještajne poslove  i Naseru Oriću bivšem komandantu Armije BiH u Srebrenici.